Adatkezelési tájékoztató

 

 

a https://www.medence01.hu/webaruhaz

 weboldal látogatói, regisztrált felhasználói és vásárlói részére

 

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a medence01.hu/webaruhaz  (a továbbiakban: Honlap) kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (röviden GDPR) alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

1.   A kezelt adatok köre

 

Technikai adatok:

A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.
A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A cookie-kat illetően ld. részletes Cookie-tájékoztatónkat.

 

Honlapunkon a regisztráció  során a Felhasználónak  a következő személyes adatokat kell megadnia:
név,
e-mail cím

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználó által megadott e-mail címre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, kezdeti használatot segítő leveleket,  valamint a felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

A felhasználó a hírlevélről ügyfélfiókjában, vagy a kiküldött e-mail alján a “Leiratkozás” gomb megnyomásával tud leiratkozni.

Felhasználó a rendelés feladása során további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés teljesítéséhez szükséges.

A kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

 

2.   Adatkezelő

 

Az adatok kezelője a Meridián ’90 Kft.
Székhely/postázási cím: 2000 Szentendre, Ady Endre út 58/A
Adószám:12070660-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-125269 
Elérhetősége: info@meridian90.hu Tel.: +36 20 9792597, vagy a weboldalon keresztül
Weboldal megnevezése, címe: https://medence01.hu/webaruhaz/hu/
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége

 

3.   Tárhelyszolgáltató

 

A medence01.hu weboldal a
WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
Cím: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.,
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-949386)
szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében napi biztonsági mentés készül.
Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A weboldal Comodo SSL biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.

 

4.   Az adatkezelés célja szerinti személyes adatok

 

 

Regisztráláskor

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

 

Személyes adat

Miért szükséges?

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Név

A felhasználó azonosításához

A felhasználó jóváhagyása

Visszavonásig

E-mail cím

 Az adatok tárolásának módja: elektronikus.

 Vásárláskor:

A pontos név és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.  

Személyes adat

Miért szükséges?

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Név

Jogszabályi kötelezettség

Jogszabályi kötelezettség

A számla kiállításától számított 8 év.

Esetleg cégnév

Számlázási cím

E-mail cím

A vásárlás technikai lebonyolításához (rendszerüzeneteken keresztül)

A felhasználó jóváhagyása

Visszavonásig

Telefonszám

A vásárlás technikai lebonyolításához (termék, fizetés stb. pontosítása, kiszállítás)

A felhasználó jóváhagyása

Visszavonásig

Szállítási cím

A vásárlás technikai lebonyolításához (kiszállítás)

A felhasználó jóváhagyása

Visszavonásig

 

Az adatok tárolásának módja: elektronikus, a számlák tárolása elektronikus és papír alapú.

A regisztráció során megadott adatokat a regisztráló ügyfélfiókjában bármikor módosítani tudja. Az ügyfélfiók törlését bármelyik elérhetőségünkön igényelheti, azt 3 munkanapon belül teljesítjük.

Fenti adatok kezeléséhez adatfeldolgozó partnerek segítségét vesszük igénybe:

 

5.   Az adatfeldolgozók köre

 

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek kizárólag az alábbi okokból adhatóak ki:

Könyvelésünket a HELP-TEAM Kft. végzi
Cégjegyzékszám: 01-09-465479
Székhelye, levelezési címe: 1221 Budapest, Honfoglalás út 17. Telefon/fax: 06/1 229 1269
E-mail: b.zsuzsa[kukac]helpteam.hu
Átadott személyes adatok: Vásárlók neve, számlázási címe

Szállítmányozó partnerünk a DPD Hungária Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-888141
Székhelye, levelezési címe: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
E-mail: dpd [kukac]dpd.hu
Adatvédelmi nyilatkozat
Átadott személyes adatok: A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók neve, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe

Honlapszerkesztő partnerünk elérhetősége: szripio[kukac]gmail.com
Hozzáférés személyes adatokhoz: A honlapon tárolt valamennyi személyes adat.  

E-mail hírleveleinket a Webgalamb hírlevélküldő szoftverrel küldjük ki.
A Webgalamb tulajdonosa az E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-046975
Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. Telefon: 06 30 5551100
E-mail: info[kukac] webgalamb.hu 
Adatvédelmi tájékoztató 

Személyes adatokat a Meridián '90 Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt esetben adja át az arra jogosult hatóságok részére.

 

6.   Fogalommeghatározások

 

 

-       a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete;

 

-       adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

-       adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

-       személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

-       adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

-       az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

-       adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

-       címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

-       harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

   

7.   Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 

 

8.   Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 

-       AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

-       2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

-       A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

 

-       A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 

-       2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

-       2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.